Software,Hardware And Application

 

-บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย Software และ Hardware ชั้นนำระดับโลก อาทิ

           

-บริษัทรับพัฒนาระบบ Software และ Application ตาม Request จากทาง ลูกค้า

ตั้งแต่การออกแบบระบบการวางแผนจนเสร็จสิ้นมอบงาน

อาทิเช่น ระบบบันทึกเวลาการเข้าทำงานของพนักงาน ระบบมีความยืดหยุ่นสูง จัดจำหน่ายทั้ง Software และ Hardware Finger Scan หลากหลายรุ่น
               


 

 

 

-ระบบการลางานออนไล ทำให้ผู้บริหารง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลการขาดลามาสายของพนักงาน

-ระบบจอดรถ ที่ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบรายรับจากการให้บริการพื้นที่จอดรถได้อย่างดาย